Algemene Voorwaarden

Boekingsvoorwaarden VisitAFarm   2016

 

Inhoud

Artikel 1:                Inleidende bepalingen

Artikel 2:                De opdracht

Artikel 3:                De reserveringsopdracht

Artikel 4:                Betalingen

Artikel 5:                Aansprakelijkheid

Artikel 6:                Documenten

Artikel 7:                Rente en incassokosten

Artikel 8:                Klachten

 

Artikel 1: Inleidende bepalingen

 1. Begrippen: in deze ‘boekingsvoorwaarden’ wordt verstaan onder:
 • Reisagent: is VisitAFarm: degene die in de uitoefening van haar bedrijf adviseert, informeert, organiseert en begeleidt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van agrarische excursies.
 • Dienstverlener: de vervoerder, accommodatie houders , reisorganisator, agrarisch ondernemer en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
 • Reiziger: de opdrachtgever : is degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat, deze is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de reisagent zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 uur -16.00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.

 

 1. De reisagent is een dienstverlener op het gebied van agrarische excursies. Zij  kan informeren, adviseren, reserveringen maken en de excursies begeleiden.  De reisagent verleent deze diensten in opdracht van de reiziger. De Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. Hierop zijn enkele uitzonderingen:
  1. Als de reiziger een reis boekt, waarbij een andere organisator is betrokken, zoals accommodaties, vervoerders e.d. waarop eigen voorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze voorwaarden bij voorrang.
  2. De reisagent kan een reservering voor de reiziger maken. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst.
  3. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de accommodatie-eigenaar of vervoersmaatschappij, van toepassing.

De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals voor een juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

 

 1. De reisagent kan, mits dit van tevoren aan de opdrachtgever bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van haar diensten een tarief in rekening brengen.

 

Artikel 2: De opdracht in het algemeen.

 

 1. De inhoud van de opdracht bestaat uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger reserveren, organiseren en begeleiden van de door hem gewenste diensten.

 

 1. De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, mondeling of via e-mail, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.

 

 1. De (opdracht-) bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden gezonden, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

 

 1. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door de reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren. Indien niet wordt gereclameerd geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkom en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

 

 1. Bij boeking via internet bevestigt de reisagent de reiziger de boeking. Dit betekent dat er een overeenkomst word aangegaan. Door de bevestiging van de boeking door de reisagent is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

 

 1. De opdrachtgever is zowel jegens de reisagent als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht.

 

 1. De overige reizigers (de groep) zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk. Zij zijn te gast op een agrarisch bedrijf en dienen zich als gast te gedragen.

 

Artikel 3: De reserveringsopdracht

 

 1. Informatieplicht opdrachtgever

De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger (s) verstrekken aan de reisagent. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mail adres.

De opdrachtgever zal informatie verstrekken over hemzelf en door hem aangemelde reizigers met betrekking tot de lichamelijke en/of geestelijke situatie, over ander relevante – waaronder medische – aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reiziger.

Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht te kort schiet, kome de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens rekening.

 

 1. Prijswijzigingen

De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. De wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

 

 1. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht (en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dan kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook de kosten zijn die de reisagent moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen, met een minimum van € 40,-.

 

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling
 • Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van het totale bedrag.
 • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van het totale bedrag.
 • Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van het totale bedrag .
 • Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van het totale bedrag.
 • Bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van het totale bedrag.
 • Bij annulering op de vertrekdag of later:100% van het totale bedrag.

 

 1. Alle mededelingen van de reisagent of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever
 2. Annuleringskosten van een bedrijfsbezoek of meerdere bezoeken bedragen tot 100% van het in rekening gebrachte tarief, zie artikel 3.3. ????? . Overige dienstverleners (accomodatiehouders, vervoerders e.d.) berekenen kosten volgens hun eigen voorwaarden in geval van annulering.

 

Artikel 4:  Betalingen

 1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de reisagent aangegeven termijn te zijn voldaan. De reisagent is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverleners(s_ – de verschuldigde bedragen te incasseren.

 

 1. De reisagent kan bij het verstrekken van de opdracht (en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener (s).

 

 1. Het restant van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 10 dagen voor de daadwerkelijke uitvoering door de reisagent te zijn ontvangen.

 

 1. Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, zendt de reisagent na het verstrijken van de bij artikel 4.3 bedoelde datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de reiziger de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien betaling dan ook uitblijft is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft alsdan het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

 

 1. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5:  Aansprakelijkheid

 1. De reisagent zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

 

 1. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener (s), zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener (s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

 1. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal de door de reisagent gefactureerde diensten.

 

 1. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en of/annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen) , worden uitgesloten.

 

 1. Bij ziekte en/of verhindering van de reisagent, zal de reisagent – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal de reisagent de opdachtgever hier zo spoedig mogelijk van in kennis stellen en met een alternatief komen.

 

 1. In geval van ziekte en/of verhindering van de reisbegeleider heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding.  De reisagent zal geen extra kosten in rekening brengen voor het alternatieve programma.

 

 

 1. De reisagent is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarde of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

 

 1. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van de reisagent.

 

Artikel 6: Documenten

 1. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen betreffende visa e.d. en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

 

Artikel 7: Rente en incassokosten.

 1. De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens de reisagent heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

 

 1. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van door de reisagent of dienstverlener gemaakte buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen:
 • maximaal 15% over het totale bedrag /de reissom tot € 2.500,00
 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en
 • 5% over e volgende 2.500,00 met een minimum van € 40,00.

De reisagent kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 8: Klachten

 1. Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering en/of over door de reisagent verstrekte adviezen en informatie, dienen binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent te worden ingediend. De reisagent zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven. Een eventuele vergoeding zal niet hoger kunnen zijn dan het door de reisagent berekende bedrag voor de excursie.
 2. Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basisi van deze boekingsvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 3. De reiziger heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen., tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
 4. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en), of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum. Vorderingen ter laste van letselschade verjaren één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.  Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de reisagent op deze termijnen een beroep doet.